Skip to main content
 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 094132463 και αρ. ΓΕΜΗ 57348704000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ADMINE0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 800675091 και αρ. ΓΕΜΗ 135753506000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «ADMINE») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΑ, Καθαρά», με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής,  Αιμίλιο Μιχαήλ, οδός Φραγκίνη αρ. 7, ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 238750.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι ενήλικες (άνω των 18 ετών) που διαμένουν στην Ελλάδα και εισέρχονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.defterakathara.gr που θα ενεργοποιηθεί στις 10/02/2023 (εφεξής «πλατφόρμα»), ιδιοκτησία της «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ». Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια απαιτείται η εγγραφή στην πλατφόρμα το διάστημα μεταξύ 13/2/2023 έως 27/2/2023 στις 23:59 και η απάντηση στην εξής ερώτηση: «Μήπως έχεις κι εσύ κάποια οικολογική συμβουλή που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι φέτος την Καθαρά Δευτέρα;». H απάντηση θα πρέπει να έχει νόημα χωρίς να είναι αναγκαστικά ορθή. Κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
 3. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» και «ADMINE» καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των ανωτέρω.
 4. Τόσο για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια όσο και για τη διεκδίκηση των δώρων, οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν πλήρως και ορθά τα παρακάτω στοιχεία: α) Όνομα, β) επώνυμο, γ) email, δ) κινητό τηλέφωνο, ε) ημερομηνία γέννησης και ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας.
 5. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι είκοσι (20) πακέτα προϊόντων από τον «Μακεδονικό Χαλβά» εφεξής τα «δώρα», τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και μια συλλεκτική τσάντα πολλαπλών χρήσεων.
 6. Οι 20 βασικοί νικητές της παρούσας -όπως και οι 20 αναπληρωματικοί τους- θα αναδειχτούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «ADMINE», Ταγιαπιέρα 12, Αθήνα, 11525, στις 03/03/2023 και ώρα 14:00μ.μ., ενώπιον εκπροσώπων της εταιρείας «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» ή της «ADMINE». Οι νικητές θα ενημερωθούν για την αποστολή του δώρου τους από την «ADMINE», στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα κατά τη συμμετοχή τους εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν στην ειδοποίηση της «ADMINE» εντός 7 ημερών ή, ενώ ανταποκρίθηκαν, δεν παραλάβουν το δώρο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους από την εταιρεία courier, θα καλείται ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικός.
 7. Σε περίπτωση που ούτε οι νικητές ούτε οι αναπληρωματικοί παραλάβουν το δώρο, το δικαίωμα για παραλαβή ή απαίτηση του δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των «εταιρειών». Οι «εταιρείες» δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή απουσία τους.
 8. Η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και για οποιοδήποτε λόγο σε τροποποίηση των παρόντων όρων ή διακοπή/ ακύρωση της προωθητικής ενέργειας και στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των «εταιρειών» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 9. Η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» και η «ADMINE» περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή. Επίσης, οι «εταιρείες» δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για τα οποία ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στην εταιρεία κατασκευής του δώρου ή τον επίσημο αντιπρόσωπό της.
 10. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» και η «ADMINE» απαλλάσσονται οιασδήποτε ευθύνης.
 11. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ ή θετική ή αποθετική ζημία και/ ή βλάβη, σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σε σχέση ή εξ αφορμής της προωθητικής ενέργειας. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
 12. Η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις προωθητικές ενέργειες και την παράδοση των δώρων στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της προωθητικής ενέργειας, της αξιοποίησης του δώρου κλπ.
 13. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την συναίνεση του υποψηφίου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που καταχώρησε το κουπόνι συμμετοχής από την «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, μέσω αυτοματοποιημένων η μη αυτοματοποιημένων μέσων, σε συνεργασία με την «ADMINE», ως εκτελούσες την επεξεργασία, για τους σκοπούς (i) επαλήθευσης της ηλικίας και της ταυτότητας των συμμετεχόντων και (ii) επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια και την αποστολή των δώρων. Επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, εφόσον οι τελευταίοι συναινέσουν σε τούτο κατά την εγγραφή του στην προωθητική ενέργεια, υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία από τη «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση αυτών (π.χ. μέσω σχετικών εντύπων, γραπτών μηνυμάτων σε κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων) για τις προωθητικές ενέργειες της «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» σχετικά με τα προϊόντα της, καθώς και για σκοπούς έρευνας αγοράς σε σχέση με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων ως προς τα προϊόντα της «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ». Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») τον Ν. 3741/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε σχετική με τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενωσιακή κι εθνική νομοθεσία και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται έως την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας  ή και μελλοντικών προωθητικών ενεργειών σχετικών με τα προϊόντα της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων αυτοί έχουν τα εξής δικαιώματα: α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ»  για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, β) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» για διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, γ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» για διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, δ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» για περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά, ε) δικαίωμα αντίταξης/ εναντίωσης στην επεξεργασία, στ) δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους οποτεδήποτε και η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να υποβληθεί στην «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» σχετικό αίτημα με αποστολή email στη διεύθυνση info@haifoods.com, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email και το αίτημά τους.
 14. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι προσωπικά. Σε περίπτωση που ο νικητής/ νικήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμη κι αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή) ή άλλο πρόσωπο.
 15. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» και η «ADMINE» δεν φέρουν κάποια ευθύνη για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα.
 16. H «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή/και να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή/και να καταργήσει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου/διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Επίσης, μπορεί, να διακόψει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 17. H «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» και η «ADMINE» έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παράνομα στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, σε οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξης ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του. Επιπλέον, η «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο της ενέργειας,  ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, σε περίπτωση που: α) Ο  συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο), β) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή αν δεν αποδεχθεί το δώρο ή/και δ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του δώρου.
 18. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, Αιμίλιο Μιχαήλ, οδός Φραγκίνη αρ. 7, ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 238750. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως τυχόν τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν.
 19. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ρητή κι ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 20. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.